Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów

Świerczów, 13.05.2014r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
 
Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów,
ul. Brzeska 48, pok. nr 6, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel 077 419-61-57, fax 077 419-61-70, e-mail:
 
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
„Budowa rurociągu ø 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów”
                            
1. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierczow.pl
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:45.000000-7
    Roboty budowlane
 
 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.
„Budowa rurociągu ø 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów”
 
Rozmiar i rodzaj prac do wykonania przedstawiono w załączonym projekcie budowlanym i   przedmiarze robót.
 W/w prace należy wykonać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dot. zamówienia i zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając BHP, stosując wyroby posiadające stosowne aprobaty techniczne.
Na roboty jw. wykonawca udzieli gwarancji na okres 3 lat licząc od daty protokołu odbioru robót. Oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem sprawdzenia zakresu robót.
 
Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
3.2 W zakresie obowiązków wykonawcy jest:
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w 1 egz.). Inwentaryzację należy wykonać wraz z zestawieniem ilości podstawowych robót .
3.3 Wymagania dotyczące materiałów:
1. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjna.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
5. W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości         
   50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego      
   rodzaju    zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia.
 8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
10.Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 30.09.2014r.
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
11.1Informacja na temat wadium:
11.2 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie     
złotych: dwa tysiące  złotych 00/100).
11.3 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.4 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: Wykonawca, musi wykazać, że osoby będące pełnić funkcję kierownika budowy i robót budowlanych posiadają stosowne uprawnienia (należy załączyć uprawnienia oraz zaświadczenie z izby inżynierów budownictwa o przynależności do izby). Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia – nie spełnia. Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane.
11.5 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warun
11.5.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: Wykonawca, musi wykazać, że osoba będące pełnić funkcję kierownika budowy    posiada stosowne uprawnienia (należy załączyć uprawnienia oraz zaświadczenie z izby inżynierów budownictwa o przynależności do izby).
11.5.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 pkt.5 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
-Lista  podmiotów należących do tej  samej grupy kapitałowej o której  mowa w art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym ,że nie należy do grupy kapitałowej
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt 11.5.2.
11.5.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
11.6 Inne dokumenty nie wymienione w pkt 11: oświadczenie o dysponowaniu zasobami
    niezbędnymi do realizacji zamówienia.
11.7 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.swierczow.pl
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 6. Formularz jest bezpłatny.
17. Termin składania ofert: 30.05.2014 r. godzina 10:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, pokój nr 2.
18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
21. Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:                  
     13.05.2014 r.
23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 Wójt Gminy
Barbara Bednarz

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (162,50KB)
DOCFormularz oferty.doc (44,00KB)
DOCOświadczenia.doc (60,50KB)
DOCUmowa.doc (92,00KB)

DOCSzczegółowe Specyfikacje Techniczne.doc (185,00KB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (298,68KB)

 Projekt budowlany
PDF1.opis.pdf (9,19MB)
PDF2.projekt zagospodarowania terenu mapa nr 2.pdf (2,32MB)
PDF3.opis.pdf (870,56KB)
PDF4.mapa ewidencji gruntów.pdf (2,93MB)
PDF5.projekt zagospodarowania terenu.pdf (4,58MB)
PDF6.profil podłużny rurociągu i rowu.pdf (2,63MB)
PDF7.przekroje poprzeczne I-II-III przez rurociąg.pdf (1,34MB)
PDF8.rysunek istn. rurociągu i studzienki w pasie drogowym.pdf (1 020,69KB)
PDF9.wylot rurociągu do rowu odpływowego.pdf (1,21MB)