Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły

 

Świerczów, dnia 26.06.2013 r.
RIM.271.5.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach”- realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013p.n „Remont termomodernizacja budynku Szkołyjako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1
Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Remontowe
„MURBET” Sp. z o.o.
ul. Korczak 16A
62-800 Kalisz
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Zadanie I - Wymiana stolarki okiennej
Cena: 116 052,60  zł brutto (słownie: sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt dwa zł 60/100) - najniższa cena
 
Zadanie II - Roboty budowlane
 
Cena: 854 555, 53 zł brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery  tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć zł 53/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert 
 
Na podstawia art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustalam termin podpisania umowy na dzień 01.07.2013r.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz

Wersja XML