Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l

 

Świerczów,30.09.2009r
RIM 341-3/09


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


         Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pt: „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l”  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„BIS” Józef Szyszka i Jerzy Szyszka

Ul. Namysłowska 7

63- 640 Bralin

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ   100 pkt.

Cena  2,28 zł / 1 litr  ( słownie dwa  28/100 brutto za jeden litr ) – najniższa cena

Termin podpisania umowy ustalam na ósmy dzień po otrzymaniu niniejszej informacji.

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 2

„ PETROL” s-ka z o.o

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

 
Załącznik
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena
Razem
1
100
100
2
93,44
93,44
 
 
 
 
 

 


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Hnat
Data wytworzenia: 2009-09-17

 

 

 

Świerczów 17.09.2009 r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
tel./077/419-61-79
 
O G Ł A S Z A

 
Przetarg nieograniczony na :

„dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do  50 000 l”

1. Nazwa i adres zamawiającego
 Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

 2. Tryb zamówienia

    Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    www.bip.swierczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny

4. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l”

Podstawowe parametry oleju opałowego

   - wartość opałowa 42,0 MJ/kg
   - gęstość 0,860 kg/l
   - temperatura zapłonu powyżej 55° C
   - zawartość siarki do 0,3%

 Za wykonane usługi należy wystawić faktury VAT.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6.Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia   do dnia 31 .12. 2009 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa­runków:

     7.1 Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz   177 z póź.zm)

   7.2. Spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:            
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia                     

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie    zamówienia

     7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków z pkt. 7.2     

8. Informacja dotycząca wadium

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie   

 wadium w wysokości : 3000 PLN ( słownie: trzy tysiące PL)

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert

W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2, do dnia 30.09.2009r do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2009r o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

Pan Witold Żurkowski tel. 077 419-61-79 pok. Nr 6 U. G. Świerczów

11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc
DOCFormularz oświadczenia.doc
DOCFormularz oferty.doc
DOCProjekt umowy.doc
Wersja XML