Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego

REFERAT ROLNICTWA, INWESTYCJI I MIENIA KOMUNALNEGO

Kierownik - Michał Hnat


Stanowisko d/s gospodarki gruntami i mieszkaniowej
Stanowisko d/s ochrony środowiska
Stanowisko d/s dróg i melioracji
Stanowisko d/s leśnictwa

W referacie załatwiane są następujące sprawy:
- mieszkaniowe ( obsługa mieszkań komunalnych)
- geodezji (rozgraniczenia nieruchomości, podziały nieruchomości)
- gospodarki gruntami ( sprzedaż, darowizna, użyczenia nieruchomości stanowiących mienie gminy)
- zagospodarowanie terenu, plan zagospodarowania przestrzennego gminy)
- rolnictwa i leśnictwa (informacje o pojawieniu się szkodników i chorób roślin, szkody łowieckie, decyzje na wycinkę drzew, pozwolenia na uprawę maku i konopii, decyzje o zniszczeniu zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności)
- ochrony środowiska (utrzymanie czystości i porządku w gminie, koncesje na wywóz nieczystości, opiniowanie gospodarki odpadami)
- inwestycje gminne (uzgadnianie dokumentacji osób fizycznych, prowadzenie inwestycji gminnych - wodociągowych, drogowych, oświatowych, remontowych)
- zamówienia publiczne (organizowanie przetargów na roboty budowlane, dostawy, usługi)
- melioracji, robót publicznych (organizowanie prac dla bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, prowadzenie spółki wodnej)
- promocja gminy, unia europejska, pozyskiwanie środków pomocowych.

Wersja XML