Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXIV sesji Rady Gminy w dniu 29.09.2022r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie  XXXIV  Sesję Rady Gminy.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie projektu protokołu obrad z XXXII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie projektu protokołu obrad z XXXIII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 7. Analiza działalności Gminnej Spółki Wodnej z uwzględnieniem stanu cieków i urządzeń wodnych na terenie gminy.
 8. Informacja nt. działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Namysłowie.
 9. Informacja nt. działalności Powiatowego Biura ARiMR w Namysłowie.
 10. Informacja na temat działalności Izby Rolniczej w Opolu.
 11. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
 12. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 2. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r.,
 3. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Świerczów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz rekompensaty za koszty odzyskania należności,
 4. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerczów,
 5. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dąbrowie,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów,
 7. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Świerczów,
 8. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,
 9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bąkowice,
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bąkowice,
 11. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 12. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom,
 13. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021 – 2030” oraz trybu konsultacji społecznych.

 

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Janas