Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY 2012 R

Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku.

 PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX -152 - 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.pdf w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dlawybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Kuźnica Dąbrowska, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów, Wężowice i Zbica
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX -153 - 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.pdf w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychna rok 2013
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX -154 - 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.pdf w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który
uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX -155 - 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.pdf w sprawie uchwalenia na lata 2013-2015 programu zdrowotnego pod nazwą „Program Zdrowotny
w Zakresie Profilaktyki Zakażeń Wirusami Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Świerczów na lata 2013- 2015”
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX -156 - 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.pdf w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Opolską Fundacją Antynowotworową na zorganizowanie kompleksowej opieki z zakresu profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX -157 - 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.pdf w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na rok 2013
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX -158 - 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.pdf w sprawie zatwierdzenia przez stałe komisje Rady Gminy Świerczów planów pracy na 2013 rok
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX -159 - 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.pdf w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i sołtysów.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX -163 - 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.pdf w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX -164 - 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.pdf w sprawie uchwalenia wiololetniej prognozy finansowej


Sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2012 roku.

PDFUchwała Nr XVIII-143-2012.pdf w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów na lata 2012-2032"
PDFUchwała Nr XVIII-144-2012.pdf w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2012-2020
PDFUchwała Nr XVIII-145-2012.pdf  w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Świerczów do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie
PDFUchwała Nr XVIII-146-2012.pdf w  sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowy ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów z przeznaczeniem   na zakup materiałów i wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
PDFUchwała Nr XVIII-147-2012.pdf w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2013
PDFUchwała Nr XVIII-148-2012.pdf w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2013 rok.
PDFUchwała Nr XVIII-149-2012.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.
PDFUchwała Nr XVIII-150-2012.pdf w sprawie przyjęcia  Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
PDFUchwała Nr XVIII-151-2012.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy.

 


 

Sesja Rady Gminy z dnia 18 września 2012 roku.

PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-127-2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 r.pdf w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pod nazwą Szkoły na plus 2 w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-128-2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 r.pdf w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr XXVII/1/2012 Walnego Zebrania Członków Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie rozwiązania Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-129-2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 r.pdf  w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/73/2011 Rady Gminy w Świerczowie  z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia  Programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-130-2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 r.pdf  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015
PDFPprogram Opieki nad Zabytkami.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-131-2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 r.pdf  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-132-2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 r.pdf  w sprawie podziału Gminy Świerczów na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-133-2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 r.pdf  w sprawie podziału Gminy Świerczów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-134-2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 r.pdf  w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych ze srodków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-135-2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 r.pdf  w sprawie zmian w budzecie gminy w 2012 r
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-136-2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 r.pdf  w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatnie przejęcie do zasobu Gminy nieruchomości gruntowej niezabudowanej (droga) we wsi Dąbrowa stanowiącej własność mienia   
Skarbu Państwa  „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z  siedzibą w Warszawie.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-137-2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 r.pdf  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiącej  własność  mienia Gminy Świerczów na nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność osoby  fizycznej położone we wsi  Bąkowice
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-138-2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 r.pdf  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Świerczów w formie bezprzetargowej stanowiącej  własność  mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-139-2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 r.pdf  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Świerczów w formie bezprzetargowej stanowiącej  własność  mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-140-2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 r.pdf  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Wyrównywanie szans uczniów gimnazjum wiejskich Opolszczyzny” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-141-2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 r.pdf  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Ciekawiej, szybciej, pewniej… w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-142-2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 r.pdf  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 


 

Sesja Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2012 roku.

 PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-119-2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-120-2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.pdf w sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Gospodarki na realizację zadania pt: " Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerczów"
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-121-2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-122-2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.pdf w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-123-2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.pdf w sprawie przekazania 
 Policji  środków finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów z przeznaczeniem na rekompensatę pieniążną za ponadnormatywny czas służby
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-124-2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.pdf w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2011 rok.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-125-2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.pdf w sprawie zatwerdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2011 rok.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-126-2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.pdf w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.


Sesja Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

 PDFUchwała Rady Gminy Nr XV-114-2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.pdf w sprawie okreslenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
PDFUchwała Rady Gminy Nr XV-115-2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.pdf w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do realizacji zadań gminy wynikajacych z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej
PDFUchwała Rady Gminy Nr XV-116-2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.pdf w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Głównym Geodeta Kraju dotyczącego udostepnienia aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowosci, ulic i adresów dla terenu Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XV-117-2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
PDFUchwała Rady Gminy Nr XV-118-2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.pdf w sprawie przyjecia do realizacji projektu pod nazwą " Aktywizacja zawodowa drogą do samodzielności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2012 roku.

PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-103-2012 z dnia 15 marca 2012 r.pdf w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2012 - 2014 dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-104-2012 z dnia 15 marca 2012 r.pdf w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-105-2012 z dnia 15 marca 2012 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnai 31 stycznia 2012 r. w sprawie okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujacych na terenia Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-106-2012 z dnia 15 marca 2012 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/99/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnai 31 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-107-2012 z dnia 15 marca 2012 r.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świerczów na lata 2012 - 2016
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-108-2012 z dnia 15 marca 2012 r.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-109-2012 z dnia 15 marca 2012 r.pdf w sprawie prowadzenia przez Urząd Gminy w Świerczowie wspólnej obsługi finansowo - księgowej i płacowej jednostek oświatowych
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-110-2012 z dnia 15 marca 2012 r.pdf w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrebnieniu w budżecie Gminy Świerczów na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-111-2012 z dnia 15 marca 2012 r.pdf w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/54/2011 Rady gminy w Swierczowie z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Świerczów w Spółce z o.o Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" z siedziba w Namysłowie
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-112-2012 z dnia 15 marca 2012 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-113-2012 z dnia 15 marca 2012 r.pdf w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.Sesja Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 roku.

PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-93-2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.pdf w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków  i klubów dziecięcych.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-94-2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.pdf  w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami , klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-95-2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze za wysługę lat- w drodze regulaminu
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-96-2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.pdf  w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-97-2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.pdf w sprawie uchwalenia Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2012 w Gminie Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-98-2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.pdf w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostą Namysłowskim dotyczącego wykonywania prac społecznie uzytecznych na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-99-2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.pdf w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-100-2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.pdf w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-101-2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.pdf  w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 20 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-102-2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.pdf w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Świerczów przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w przypadku realizacji nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie Gminy Świerczów

Wersja XML