Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020r.

Gmina Świerczów zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.z 2018r. poz.1986,2215) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień , jakie przewiduje przeprowadzić w 2020r.

 

I Dostawy

 

1. Przedmiot zamówienia - „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około 82 000 l”.

-Przetarg nieograniczony

-Orientacyjna wartość zamówienia - 250 000,00 zł

-Przewidywany termin wszczęcia postępowania – IV kwartał 2020r

 

II. Usługi

 

1. Przedmiot zamówienia - „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów ”.

-Przetarg nieograniczony

-Orientacyjna wartość zamówienia - 480 000,00 zł

-Przewidywany termin wszczęcia postępowania – IV kwartał 2020r

 

III. Roboty budowlane

 

1.Przedmiot zamówienia - „ Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O w m. Biestrzykowice ul. Ludowa” .

- Przetarg nieograniczony

- Orientacyjna wartość zamówienia - 960 000,00 zł

- Przewidywany termin wszczęcia postępowania – II- III kwartał 2020r

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

Wersja XML