Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c675137d-780a-4ce6-bcc0-3d832b2d199d

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i załączniki :

PDFSIWZ odpady
DOCFormularz oferty odpady
DOCprojekt umowy odpady
DOCSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 3 do SIWZ
DOCZałącznik 1c - lokalizacja pojemników do selektywnej zbiorki baterii i akumulatorów mało gabarytowych
PDFZałącznik 1d - liczba osób w lokalach
DOCZałącznik 1e wykaz miejscowosci wraz z przysiółkami z terenu Gminy Świerczów
DOCzałącznik nr 1 do formularza oferty - Oświadczenie o spełnianiu warunkow udziału w postępowaniu
DOCzałącznik nr 2 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
DOCzałącznik nr 3 do formularza oferty - oświadczenie o grupie kapitałowej
DOCzalącznik nr 4 do oferty - zobowiązanie podmiotu trzeciego
DOCzałącznik nr 5 do formularza oferty - Wykaz narzędzi
DOCzałącznik do oferty - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Wersja XML